1 skyrius. Transporto priemonės paruošimas važiuoti ir vairavimas

Šio skyriaus nuostatos taikomos visoms 3 skyriuje aprašytoms situacijoms.