3.6. Aplenkimas ir apvažiavimas

Šioje dalyje aplenkimas nagrinėjamas plačiau nei Kelių eismo taisyklėse aprašytas lenkimas, kai išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą. Kliūtys ne aplenkiamos, bet apvažiuojamos, o eismo dalyviai aplenkiami.

Kliūtimis laikomos:

 • stovinčios transporto priemonės;
 • važiuojamojoje kelio dalyje esančios talpyklos, atitvarai;
 • kiti objektai, kurie nedalyvauja kelių eisme. 

Aplenkimas ir apvažiavimas yra ypatingo atidumo reikalaujantys manevrai.

Atliekant juos paprastai nukrypstama nuo pagrindinės taisyklės - laikytis kiek galima arčiau dešinio kelio krašto.

Kai aplenkimo ir apvažiavimo metu išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą, ribojamos priešpriešinio eismo galimybės. Be to, aplenkiant gali susidaryti kliūtis arba pavojinga situacija.

Aplenkimo manevras neturėtų trukti ilgiau, nei reikia. Vairuotojas, aplenkęs kitą vairuotoją, turi vėl kuo greičiau užimti įprastą padėtį kelyje.

Aplenkimas turi vykti atsakingai, atsižvelgiant į visą eismą.

Vertinant, ar saugu atlikti aplenkimo manevrą, svarbūs šie kriterijai:

 • kelio situacija (plotis, danga ir t.t.);
 • galimybė didinti greitį, kad manevras būtų atliktas per kiek galima trumpesnį laiką;
 • kelio matomumas;
 • atstumas iki kitų eismo dalyvių. 

Iš esmės visada lenkiama iš kairės.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Jokiu būdu negalima trukdyti kitiems eismo dalyviams ir kelti jiems pavojų. Šis reikalavimas taikomas visiems eismo dalyviams nepriklausomai nuo to:

 • kur jie yra;
 • iš kurios pusės artėja;
 • kaip (gali būti) susiję su lenkimo manevru. 

Aplenkimas

Lenkiant transporto priemonę, kurios vairuotojas ribotai mato už jo vykstantį eismą, reikia pasirūpinti, kad pastarasis laiku pastebėtų jį lenkiantį automobilį.

Pavyzdžiui:

 • anksčiau išvažiuoti iš savo juostos;
 • važiuojant keliu, kuriame yra po vieną juostą abiem kryptimis - laikytis didesnio atstumo iki transporto priemonės, kurią norima lenkti;
 • veidrodėlyje ieškoti akių kontakto su vairuotoju, kurį norima aplenkti. 

Jeigu automobilių spūstyje arba tais atvejais, kai dešinėje einanti linija yra brūkšninė, lenkiama iš dešinės, reikia kuo greičiau vėl sugrįžti į savo juostą.

Lenkiant iš dešinės reikia papildomą dėmesį atkreipti į:

 • automobilius, kurie taip pat lenkia iš dešinės;
 • automobilius, kurie nori išvažiuoti į lėtėjimo juostą. 

Prieš lenkiant ir apvažiuojant, reikia įsitikinti, kad tai bus saugu. 

Aplenkimas

Lenkiant iš kairės, reikia apsidairyti tokia tvarka:

 • į priekį;
 • į galinio vaizdo veidrodėlį;
 • į kairės pusės veidrodėlį. 

Lenkiant iš dešinės, reikia apsidairyti tokia tvarka:

 • į priekį;
 • į galinio vaizdo veidrodėlį;
 • į dešinės pusės veidrodėlį. 

✎ Dairymasis

Prieš pat pasukant vairą, reikia dar kartą patikrinti, ar manevras bus saugus.

Lenkiant iš kairės:

 • į galinio vaizdo veidrodėlį;
 • į kairės pusės veidrodėlį;
 • per kairį petį. 

Lenkiant iš dešinės:

 • į galinio vaizdo veidrodėlį;
 • į dešinės pusės veidrodėlį;
 • per dešinį petį. 

Per petį reikia dirstelėti tam, kad būtų patikrinta zona šalia transporto priemonės, kurios nematyti veidrodėlyje. Dirstelėjimas per petį nereiškia ilgo ir dažno žiūrėjimo, nes taip galima lengvai iškrypti iš važiavimo trajektorijos. Be to, bus sunku pastebėti, kas vyksta prieš automobilį.

Lenkiant reikia stebėti lenkiamos transporto priemonės vairuotojo veiksmus.

Aplenkus transporto priemonę, reikia sugrįžti atgal į eismo juostą. Prieš tai reikia žvilgtelėti į galinio vaizdo veidrodėlį, taip pat:

 • į dešinį veidrodėlį ir per dešinį petį (kai lenkiama iš dešinės);
 • į kairį veidrodėlį ir per kairį petį (kai lenkiama iš kairės). 

Apvažiavimas

Apvažiuojant kliūtį, reikia apsidairyti tokiu metu, kad liktų pakankamai laiko sustoti iki kliūties, jei kartais nepavyktų apvažiuoti jos iš kairės pusės.

Jeigu tenka sustoti, prieš pajudant reikia įsitikinti, kad tai saugu ir kad nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.

Reikia apsidairyti tokia tvarka:

 • į priekį;
 • į galinio vaizdo veidrodėlį;
 • į kairės pusės veidrodėlį;
 • per kairį petį. 

Prieš pajudant taip pat reikia įvertinti eismą transporto priemonei iš dešinės.

Jeigu nėra būtinybės sustoti prieš kliūtį, prieš apvažiuojant ją iš kairės pusės reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, kairės pusės veidrodėlį ir per kairį petį. Toks dairymasis užtikrina, kad pastebėsite lenkiančias transporto priemones.

Apvažiavus kliūtį ir prieš grįžtant į savo eismo juostą, reikia apsidairyti tokia tvarka: per dešinį petį, į dešinės pusės veidrodėlį. Apsidairyti ypač svarbu tada, kai greta automobilių taip pat važiuoja dviratininkai.

✎ Praleidimas

Lenkiant (kai išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą) ir apvažiuojant (kai išvažiuojama į kitą tos pačios krypties eismo juostą) reikia praleisti visas transporto priemones. 

Taip pat reikia praleisti visas transporto priemones, kurios lenkia arba apvažiuoja Jus. 

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Prieš lenkiant (apvažiuojant) ir tuo metu, kai lenkiama (apvažiuojama), reikia užimti tinkamą vietą kelyje. 

Aplenkimas

Tinkama vieta kelyje reiškia tokią važiuojamosios kelio dalies vietą, kuri užtikrinta lenkiamo vairuotojo arba pėsčiojo saugumą.

Todėl yra labai svarbu pasirinkti tinkamą atstumą iki lenkiamos transporto priemonės. Vertinant atstumą, reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus:

 • lenkiamos transporto priemonės tipą;
 • lenkiamo eismo dalyvio ypatybes (vaikai, pagyvenę žmonės, neįgalieji);
 • lenkti turimą kelio atkarpą;
 • kitus eismo dalyvius;
 • lenkiamos transporto priemonės greitį;
 • savo paties (lenkiančiojo) greitį;
 • oro sąlygas ir matomumą. 

Lenkiant reikia pasukti vairą tokiu metu, kad iki lenkiamos transporto priemonės galo dar būtų likęs tam tikras atstumas.

Lenkti reikia sklandžiai, važiuojant tolygia trajektorija.

Aplenkus transporto priemonę, galima grįžti į eismo juostą tik tada, kai šoniniame veidrodėlyje matyti visas aplenktos transporto priemonės priekis. Tada nebus trukdoma važiuoti aplenktam vairuotojui.

Apvažiavimas

Apvažiuojant kliūtį reikia:

 • manevrą atlikti sklandžiai, tolygia trajektorija;
 • prireikus sustoti ir toliau sklandžiai tęsti manevrą;
 • apvažiavus kliūtį taip pat tolygia trajektorija grįžti į savo juostą. 

Apvažiuojant kliūtį, turi būti išlaikomas pakankamas atstumas iki jos (per durelių plotį).

Jeigu kelios kliūtys išsidėsčiusios palyginti nedideliu atstumu viena nuo kitos, jas apvažiuojant nereikia kiekvieną kartą grįžti į savo eismo juostą, nebent tai būtų reikalinga dėl iš priekio atvažiuojančių transporto priemonių.

Jeigu apvažiuojant kliūtį taip pat pasitaiko kliūčių ir kairėje pusėje, iki jų atstumas turi būti minimalus, nes vairuotojui kur kas lengviau stebėti kairį automobilio šoną nei dešinį.

✎ Greitis

Lenkti reikia tokiu greičiu, kad lenkimo manevras būtų kuo trumpesnis.

Apvažiuojant kliūtis, greitis turi būti pasirenkamas atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Aplenkimas

Pavojus kitiems eismo dalyviams dėl per lėtai atliekamo manevro visų pirma kyla tada, kai lenkiant išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą. Kai kitos transporto priemonės apvažiuojamos išvažiuojant į kitą tos pačios krypties eismo juostą, pavojus kitiems eismo dalyviams yra mažesnis.

Ruošiantis lenkti, reikia padidinti važiavimo greitį vos tik atsiranda proga aplenkti kitą transporto priemonę.

Vadinasi, greitis turi būti didesnis dar prieš išvažiuojant į kitą tos pačios ar priešingos krypties eismo juostą.

Didinant važiavimo greitį, reikia nepamiršti išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Reikia išlaikyti saugų atstumą iki šone esančių transporto priemonių. Tai ypač svarbu, kai greta automobiliams skirtos eismo juostos eina dviračių juosta.

Jeigu ši erdvė ribota, reikia rinktis mažesnį važiavimo greitį.

Dviratės transporto priemonės yra ne tokios stabilios, kaip turinčios daugiau ratų, ypač jei jomis važiuoja vaikai, pagyvenę žmonės arba neįgalieji. Lenkiant reikia nepamiršti atsižvelgti į šių transporto priemonių vairuotojus ir atitinkamai sumažinti greitį.

Ta pati nuostata galioja lenkiant žemės ūkio techniką ir kitas motorines transporto priemones, kurių važiavimo greitis yra ribotas.

Jeigu lenkiant paaiškėja, kad reikia sumažinti važiavimo greitį, pirmenybė teiktina ne stabdymui spaudžiant stabdžių pedalą, bet greičio mažinimui atleidžiant greičio pedalą ir mažinant degalų perdavimą.

Apvažiavimas

Renkantis greitį, kuriuo bus apvažiuojama pasitaikiusi kliūtis, svarbu atsižvelgti į šiuos aspektus:

 • važiuojamosios kelio dalies plotį, kelio matomumą, kitų eismo dalyvių buvimą ir jų elgesį kelyje (dėl šių aspektų paprastai reikia rinktis mažesnį važiavimo greitį);
 • jeigu neįmanoma išlaikyti iki kliūties atstumo, ne mažesnio kaip vienas durelių plotis, reikia rinktis mažesnį važiavimo greitį. 

✎ Reagavimas į kelio ženklus

Negalima lenkti, jeigu kelio ženklai draudžia tai daryti. 

Taip pat reikia atsižvelgti į kitus kelio ženklus, pavyzdžiui, prieš pėsčiųjų perėjas, pavojingas sankryžas ir kelio vingius.

Paisykite ir horizontaliojo kelio ženklinimo. 

Kartais apvažiuojant pasitaikiusias kliūtis, reikia elgtis priešingai nei nurodo kelio ženklai.

Tai išimtini atvejai, kai reikia stengtis sukelti kiek galima mažiau nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Pavyzdžiui, kelyje, kuriame yra po vieną eismo juostą į abi puses, stovi krovininis automobilis, iš jo kraunamos prekės, o eismo juostas vieną nuo kitos skiria ištisinė linija. 

✎ Signalizavimas ir reagavimas į signalus

Prieš lenkiant arba apvažiuojant, reikia įjungti posūkio signalą. 

Aplenkimas

Lenkiant transporto priemones, visada reikia rodyti posūkio kryptį. Posūkio signalas turi būti įjungiamas laiku, apsidairius ir įsitikinus, kad lenkti arba apvažiuoti kitą transporto priemonę yra saugu.

Laiku reiškia momentą, kai vis dar važiuojama transporto priemonei, kurią norima aplenkti, iš paskos. Posūkio signalu kiti eismo dalyviai informuojami apie ketinimus.

Netrukus po posūkio signalo įjungimo reikia pradėti lenkimo manevrą.

Tik nuo konkrečios situacijos priklauso, ar lenkimas bus laikomas svarbiu manevru. Paprastai dviratininko aplenkimas nepriskiriamas svarbiems manevrams, tačiau jis gali tokiu tapti, kai dviratininkas lenkiamas siaurame kelyje.

Po to, kai kita transporto priemonė aplenkiama, reikia grįžti į savo eismo juostą, prieš tai taip pat įjungus atitinkamą posūkio signalą.

Apvažiavimas

Apvažiuojant kliūtį, konkreti situacija (kliūties pobūdis, kelio plotis ir pan.) nulemia tai, ar manevras bus laikomas svarbiu.

Aplenkus kliūtį, prieš grįžtant į savo eismo juostą, turi būti įjungiamas atitinkamas posūkio signalas. Tiek lenkiant, tiek apvažiuojant posūkio signalas išjungiamas tik visiškai užbaigus manevrą. 

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti.

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamu būdu, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją. Nestabdykite staigiau ir ilgiau, nei tai būtina.