3.3. Elgesys artėjant prie sankryžų ir važiuojant per jas

Sankryžoje susiduria keli eismo srautai, kurie po to pasiskirsto įvairiomis važiavimo kryptimis. Kai kuriose sankryžose įrengtos nedidelės aikštelės (mažosios žiedinės sankryžos). Šios konstrukcijos sankryžos aprašytos šios knygelės 3.9 dalyje, kurioje aptariamas elgesys ypatingose kelio dalyse.

Artėjant prie sankryžos, reikia būti ypač dėmesingam. Tada bus lengva ne tik pastebėti, kam sankryžoje suteikiama pirmumo teisė, bet ir greičiau reaguoti į netikėtas eismo situacijas.

Labai svarbu tai, kokiu greičiu artėjama prie sankryžos ir ar vairuotojas įdėmiai dairosi.

Ypatingo vairuotojo dėmesio reikalauja situacija, kai kelių susikirtimo vietoje eismas vyksta skirtingomis kryptimis, pavyzdžiui:

  • kai priešingų krypčių eismo juostos atskirtos atitvaru ar skiriamąja juosta;
  • kai šalia važiuojamosios kelio dalies eina dviratininkams arba pėstiesiems skirtas takas;
  • kai šalutinis kelias paženklintas ženklu, tačiau pagrindinis kelias - ne.

Kelių susikirtimo vietą reikia pervažiuoti kuo greičiau, kad ji būtų atlaisvinta kitiems eismo dalyviams. 

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Artėjant prie sankryžos ir iš jos išvažiuojant, reikia elgtis kiek galima saugiau. Venkite be reikalo trukdyti kitiems eismo dalyviams. Tik tada bus galima tinkamai reaguoti į netinkamą kitų eismo dalyvių elgesį prie vairo ir netikėtas aplinkybes.

Tam, kad transporto srautas judėtų sklandžiai, o eismo situacija būtų kiek galima saugesnė, gali būti pageidautina arba būtina suteikti pirmumą pirmumo teisės neturintiems eismo dalyviams.

Pagal teisės aktus sankryžose pėstieji ne visada turi pirmumo teisę, tačiau tam tikromis aplinkybėmis reikėtų paisyti pėsčiųjų interesų ir juos praleisti.

✎ Dairymasis

Artėjant prie sankryžos ir iš jos išvažiuojant, būtina įdėmiai dairytis.

Artėjant prie sankryžos, reikia kiek galima anksčiau nustatyti:

  • kokia tai sankryža: lygiareikšmių ar nelygiareikšmių kelių;
  • kokia situacija pačioje sankryžoje ir aplink ją: kelio dangos rūšis ir būklė, ypatingos aplinkybės ir pan.;
  • ar geras matomumas.

Remiantis tuo, bus galima pasirinkti saugų važiavimo greitį. 

Vairuotojas turi veidrodėliuose stebėti situaciją už automobilio.

Prieš pat įvažiuojant į sankryžą, reikia dar kartą dirstelėti į tą pusę, iš kurios gali artėti kitos transporto priemonės, kad būtų galima įsitikinti, jog įvažiuoti į sankryžą yra visiškai saugu. Vairuotojas turi dairytis įdėmiai ir neskubėti.

Visada reikia pasižiūrėti šiomis kryptimis: į priekį, į kairę, į priekį ir į dešinę.

Tai kartoti reikia atsižvelgiant į poreikį.

Jeigu kelią, kuriuo važiuojama, kerta kelias, kuriame skirtingų krypčių eismo srautas yra atskirtas, prieš įvažiuojant į sankryžos vidurį reikia įsitikinti, kad ten pakaks erdvės.

Jeigu stovi kelio ženklas Nr. 203 arba Nr. 204, reikia būti dar atidesniam.

✎ Praleidimas

Praleiskite pirmumo teisę turinčius eismo dalyvius (pirmumo teisę turinčias transporto priemones, akluosius ir pan.).

Artėti prie sankryžos reikia taip, kad pirmumo teisę turinčiam vairuotojui nekiltų abejonių, ar jis bus praleistas.

Jeigu tam, kad praleistų pirmumo teisę turinčias transporto priemones, vairuotojui tenka sustoti, tai padaryti reikia taip, kad nebūtų trukdoma važiuoti praleidžiamam vairuotojui.

Reikia nepamiršti transporto priemonei pasisukti reikalingos erdvės (ypač jei transporto priemonė didelė).

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Neužblokuokite eismo sankryžoje.

Jeigu prieš sankryžą reikia sustoti, nevažiuokite į ją tol, kol neįsitikinsite, kad tai daryti leidžia eismo situacija.

Važiuokite į sankryžą tik tada, jei:

  • sankryža laisva;
  • galima niekam netrukdant stabtelėti jos viduryje. 

Jeigu sankryža reguliuojama, tam tikromis aplinkybėmis, siekiant sudaryti sąlygas sklandžiam transporto srautui, galima trumpai sustoti sankryžos viduryje. Plačiau apie tai - vairuotojo vadovo 3.4 dalyje, kurioje aptariami posūkiai.

Kartais taip pat gali prireikti trumpam sustoti pėsčiųjų perėjoje arba ant kertamo dviračių tako (pavyzdžiui, kad būtų galima geriau įvertinti situaciją sankryžoje). Sustojusi transporto priemonė negali trukdyti pėstiesiems ar dviratininkams.

✎ Greitis

Prie sankryžos reikia artėti ir per ją važiuoti atsakingai ir saugiu greičiu.

Pasirinktas artėjimo prie sankryžos greitis yra tinkamas, jeigu bet kokiomis aplinkybėmis bus galima laiku praleisti pirmumo teisę turinčius eismo dalyvius, taip pat paisyti šviesoforo signalų, kelio ženklų ir (arba) eismo reguliuotojo nurodymų.

Jeigu kelios sankryžos yra išsidėsčiusios netoli viena nuo kitos, prie jų reikia artėti kiek galima vienodesniu greičiu. Venkite važiuodami smarkiai kaitalioti greitį.

Artėjant prie sankryžos, kurioje jūs turite pirmumo teisę, reikia pagal aplinkybes sumažinti greitį. Sumažinti greitį svarbu tam, kad jus pastebėtų kiti eismo dalyviai, kurie turi jus praleisti. Jeigu kelyje stovi ženklas Nr. 203, važiavimo greitis turi atitikti situaciją kelyje. Jeigu kelyje stovi ženklas Nr. 204, prie sankryžos reikia artėti tokiu greičiu, kad būtų galima bet kada saugiai sustoti.

✎ Reagavimas į šviesoforo ir eismo reguliuotojo signalus

Paisykite šviesoforo signalų bei eismo reguliuotojo nurodymų.

Jeigu privažiavus prie sankryžos užsidegė geltonas šviesoforo signalas, tačiau automobilio stabdymas ar sustojimas sukeltų pavojų iš paskos važiuojančioms transporto priemonėms, reikia toliau važiuoti per sankryžą.

Jeigu sankryžoje mirksi geltonas šviesoforo signalas, vairuotojas turi būti dar atidesnis.

Reikia sustoti, jeigu tai nurodo eismo reguliuotojas.

✎ Reagavimas į kelio ženklus

Paisykite teisės aktuose nustatytų privalomų kelio ženklų.

Jeigu prieš sankryžą arba joje įrengti ženklai, rodantys važiavimo kryptį arba važiavimo būdą (pavyzdžiui, eismo juostose), reikia jų paisyti. Reikia atsižvelgti į įspėjamuosius ženklus.

Jeigu įrengtas ženklas Nr. 204, sustoti reikia prieš STOP liniją. Jeigu STOP linijos nėra, reikia sustoti taip, kad būtų įmanoma kiek galima geriau apžvelgti sankryžą ir įvertinti, kada važiuoti bus saugu.

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti. Šis nurodymas galioja, pavyzdžiui, tada, kai kitas vairuotojas jūsų nepraleidžia. Tokiu atveju nevažiuokite (nors ir turite pirmumo teisę), stenkitės išvengti susidūrimo ir priimti tokioje situacijoje saugiausią sprendimą.

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams. Pavyzdžiui, negalima be jokio reikalo praleisti pirmumo teisės neturinčių eismo dalyvių.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamu būdu, nestabdykite staigiau ir ilgiau, nei tai būtina.