3.5. Greitėjimas ir lėtėjimas

Šioje dalyje aptariami greitėjimas – įsiliejimas į transporto srautą iš greitėjimo juostos ir lėtėjimas – išvažiavimas iš kelio lėtėjimo juosta.

Lėtėjimo ir greitėjimo juostos – tai kelio dalys, nuo likusio transporto srauto atskirtos plačia brūkšnine linija. Įvažiuojant į lėtėjimo juostą ir išvažiuojant iš jos reikia tinkamai atlikti tam tikrus veiksmus, kurie užtikrintų saugesnį eismą ir netrukdymą kitiems eismo dalyviams.

Svarbiausi veiksmai lėtėjimo ir greitėjimo juostose yra šie:

 • dairymasis;
 • greitis;
 • tinkamas turimos kelio atkarpos išnaudojimas.

Tinkamas greitėjimo ir lėtėjimo juostos išnaudojimas palengvina:

 • įsiliejimą į transporto srautą, be to, netrukdoma kitiems keliu važiuojantiems eismo dalyviams;
 • išvažiavimą iš bendro transporto srauto, be to, netrukdoma kitiems keliu važiuojantiems eismo dalyviams. 

Egzistuoja lėtėjimo ir greitėjimo juostų, kurios eina kartu. Tai iš esmės viena juosta, kuria naudojasi tiek norintys įvažiuoti į kelią, tiek iš jo išvažiuoti.

Jei važiuojant keliu įvažiuojama į tokią juostą, tuojau pat galima iš jos ir išvažiuoti. Vadinasi, vairuotojai turi būti paprasčiausiai dėmesingi ir nepamiršti, kad būna ir tokių ypatingų juostų, apimančių tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juostas.

Atitinkamai reikia priderinti vairavimo būdą, būti atidžiam, dairytis ir pasirinkti tinkamą važiavimo greitį (ypač ten, kur greitėjimo ir lėtėjimo juostos sutampa).

Greitėjimas

Jeigu nebūtų greitėjimo juostos, įvažiuoti į kelią, kuriame vyksta intensyvus eismas, daugeliu atvejų būtų sudėtinga ir pavojinga, ypač greitkeliuose ir automagistralėse, kur ne tik vyksta intensyvus eismas, bet ir važiuojama dideliu greičiu.

Įsiliejant į transporto srautą svarbu iš anksto išvystyti maždaug tokį patį greitį, kokiu transporto priemonės juda kelyje, į kurį įvažiuojama.

Jeigu vairuotojas moka tinkamai naudotis greitėjimo juosta, jis greičiau įsilieja į bendrą transporto srautą.

Sustojus šalikelėje, kelkraštyje ar stovėjimo aikštelėje, vėl pajudėjus į transporto srautą įsiliejama iš esmės taip pat, kaip iš greitėjimo juostos. Tos pačios nuostatos galioja ir tada, kai greitėjimo ir lėtėjimo juostos sutampa.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Nekelkite pavojaus ir netrukdykite kitiems eismo dalyviams. 

Jeigu į greitėjimo juostą išvažiavo kelios transporto priemonės, jos turi įvažiuoti į kelią tokia pačia tvarka, kaip ir į greitėjimo juostą.

Laikydamiesi šios tvarkos, vairuotojai netrukdys vieni kitiems.

Kai važiuojama juosta, kuri yra ir greitėjimo, ir lėtėjimo juosta, reikia visada atsižvelgti į iš kelio išsukančius vairuotojus.

Jeigu bendra (tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo) juosta yra trumpa (pavyzdžiui, jungianti dvi kilpas dobilo lapo tipo sankryžoje), reikia stengtis kiek galima greičiau išvažiuoti į kelią. Taip atlaisvinama vieta vairuotojams, kurie nori išsukti iš kelio.

Kelias, iš kurio išvažiuojate į kitą kelią ir į kurio transporto srautą norite įsilieti, gali ir neturėti greitėjimo ar lėtėjimo juostos. Įvažiuodami į tokį kelią apsidairykite, ar nėra į dešinę besirikiuojančių transporto priemonių.

✎ Dairymasis

Įvažiuodami į kelią iš greitėjimo juostos, įdėmiai dairykitės. 

Svarbu apžvelgti kelyje vykstantį eismą dar prieš išvažiuojant į greitėjimo juostą. Tai padeda iš anksto įvertinti padėtį ir įsiliejimo į transporto srautą galimybes. Važiuojant greitėjimo juosta (atskira arba bendra su lėtėjimo juosta) reikia nuolat veidrodėliuose stebėti eismo situaciją už nugaros.

Prieš pat įvažiuojant į kelią iš greitėjimo juostos reikia dirstelėti per kairį petį, kad būtų galima įsitikinti, ar tikrai netoliese nėra transporto priemonių.

Dirstelėti per kairį petį reikia tik tada, kai pasitaiko reali galimybė įvažiuoti į kelią. Jei per kairį petį bus nuolat dairomasi, rizikuojama nepamatyti priešais pristabdžiusio automobilio.

Dirstelėjimas jokiu būdu nereiškia ilgo ir per dažno žiūrėjimo persisukus į kitą pusę, nes taip galima pamesti važiavimo trajektoriją. Be to, bus sunku pastebėti, kas vyksta prieš automobilį.

Jeigu bandoma įsilieti į labai lėtai judantį automobilių srautą (pavyzdžiui, transporto spūstį), reikia greitėjimo juostos pradžioje pagauti akių kontaktą su kitais vairuotojais ir taip paprašyti sudaryti galimybę įvažiuoti į kelią. Be to, būtina savo ketinimus rodyti įjungus posūkio signalą.

Kelias, iš kurio išvažiuojate į kitą kelią ir į kurio transporto srautą norite įsilieti, gali ir neturėti greitėjimo ar lėtėjimo juostos. Įvažiuodami į tokį kelią apsidairykite, ar nėra į dešinę besirikiuojančių transporto priemonių.

✎ Praleidimas

Kai važiuodami greitėjimo juosta bandote įsilieti į transporto srautą, visada praleiskite keliu jau važiuojančias transporto priemones.

Ši nuostata gali kelti rūpesčių, kai tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta yra bendra.

Tokiu atveju reikėtų vadovautis taisykle, kad į kelią įvažiuoti bandantys vairuotojai turi praleisti išvažiuojančius iš jo. Tai leis transporto srautui judėti nevaržomai ir sklandžiai.

Akivaizdu, kad, kai greitėjimo ir lėtėjimo juosta bendra, kyla važiavimo greičių neatitikimo problema. Todėl šiuo atveju ypač svarbu, kad tarp vairuotojų (tiek įvažiuojančių į kelią, tiek iš jo išvažiuojančių) būtų kontaktas.

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Jei reikia, išnaudokite visą greitėjimo juostos atkarpą.

Net jei kelyje, į kurį norite įvažiuoti, nėra nė vienos transporto priemonės, vis tiek išnaudokite visą greitėjimo juostos ilgį. Tada turėsite pakankamai laiko apsidairyti ir pasiekti reikiamą greitį.

Iš greitėjimo juostos į kelią įvažiuojama sklandžia trajektorija.

Kartais nutinka taip, kad greitėjimo juostos ilgio nepakanka tam, kad vairuotojas pasiektų įsilieti į transporto srautą reikalingą greitį, ypač jei greitėjimo juosta trumpa, o jos gale yra kliūtis, taip pat kartais tą padaryti trukdo intensyvus eismas kelyje.

Tokiu atveju reikia arba įvažiuoti į kelią mažesniu greičiu, nei juda visas transporto srautas, arba sustoti greitėjimo juostos pabaigoje.

Sustojus galima palaukti tinkamo momento įvažiuoti į kelią. Įvažiavus į kelią, reikia stengtis kiek galima greičiau pasiekti greitį, kuriuo juda transporto srautas.

Negalima vos tik įvažiavus į kelią (t. y. vienu judesiu) kirsti vieną ar daugiau juostų, norint persirikiuoti.

Jeigu greitėjimo juostai pasibaigus prasideda kelkraštis (kuriame galima sustoti, pavyzdžiui, sugedus automobiliui), negalima jo naudoti kaip greitėjimo juostos tęsinio.

Taip pat reikėtų vengti įvažiuoti į kelią taip, kad atsidurtumėte per arti prieš jus važiuojančio automobilio.

✎ Atstumo laikymasis

Įvažiuojant iš greitėjimo juostos, reikia išlaikyti pakankamą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. 

Bendroje juostoje, kuri yra tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta, reikia paisyti minimalaus atstumo iki priekyje esančios transporto priemonės.

Koks yra minimalus atstumas, priklauso nuo važiavimo greičio ir priekyje esančios transporto priemonės.

✎ Greitis

Greitėjimo juostoje reikia pasiekti greitį, kiek galima artimesnį keliu važiuojančių transporto priemonių greičiui. 

Važiuojant greitėjimo juosta greitis taip pat turi būti priderintas prie kitų šia juosta važiuojančių transporto priemonių greičio.

Bandyti įvažiuoti į kelią galima tik tada, kai automobilis pasiekia maždaug tokį patį greitį, kokiu važiuoja kiti eismo dalyviai. Jeigu norima įsilieti į transporto spūstyje judančių automobilių srautą, greitis turi būti toks, kad netektų visiškai sustoti greitėjimo juostos pabaigoje.

Kai važiuojama bendra juosta, kuri yra tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta, važiavimo greitis turi būti priderintas prie transporto priemonių, važiuojančių keliu ir išsukančių iš jo, važiavimo greičio.

Jeigu greitėjimo juosta išvažiuojama į greitkelį arba automagistralę, važiavimo greitį reikia padidinti iki priimtino tame kelyje iš karto, kai tik aplink nebelieka kitų transporto priemonių arba jų lieka mažai.

Jeigu važiuojant bendra juosta, kuri yra ir greitėjimo, ir lėtėjimo juosta, neįvažiuojama į kelią, vis tiek, atsižvelgiant į iš kelio išsukančias transporto priemones, reikia priderinti važiavimo greitį.

✎ Signalizavimas ir reagavimas į signalus

Iš greitėjimo juostos išvažiuojant į kelią reikia laiku įjungti posūkio signalą.

Niekada negalima naudoti posūkio signalo kaip prievartos priemonės.

Kai važiuojama bendra juosta, kuri yra ir greitėjimo, ir lėtėjimo juosta, gali prireikti anksčiau pradėti rodyti posūkio signalą, kad kiti eismo dalyviai galėtų geriau įvertinti situaciją.

Posūkio signalą reikia išjungti, kai visas automobilis kerta greitėjimo juostą skiriančią brūkšninę liniją.

Jeigu važiuojant bendra juosta, kuri yra ir greitėjimo, ir lėtėjimo juosta, neįvažiuojama į kelią, prieš pat tą vietą, kur greitėjimo ir lėtėjimo juosta susilieja su keliu, trumpai parodomas posūkis į dešinę.

Važiuojant greitėjimo juosta reikia atkreipti dėmesį į keliu važiuojančius automobilius, kurie rodo posūkį į kairę. Jiems persirikiavus į kairę, galima pasinaudoti sudarytomis sąlygomis įsilieti į transporto srautą.

Kai važiuojama bendra juosta, kuri yra ir greitėjimo, ir lėtėjimo juosta, reikia atkreipti dėmesį į išsukančių vairuotojų rodomus signalus. Tik tarpusavio bendravimas gali padėti užtikrinti saugų eismą.

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti. 

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamu būdu, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją. Nestabdykite staigiau ir ilgiau, nei tai būtina.

Lėtėjimas

Kai išvažiuojama į lėtėjimo juostą, iškyla išsukančio vairuotojo ir vairuotojų, kurie toliau važiuoja tiesiai, važiavimo greičių skirtumo problema. Kad dėl didelio jų važiavimo greičių skirtumo nesusidarytų pavojingos situacijos, naudojamasi lėtėjimo juosta.

Labai svarbu, kad įprastomis aplinkybėmis greitis būtų pradėtas mažinti tik išvažiavus į lėtėjimo juostą. Tai leis eismui kelyje ir toliau vykti netrukdomai bei sklandžiai.

Lėtėjimo juosta gali būti tiek kairėje, tiek dešinėje.

✎ Kitų eismo dalyvių interesai

Nekelkite pavojaus ir netrukdykite kitiems eismo dalyviams. 

Važiuojant lėtėjimo juosta, negalima be rimtos priežasties apvažiuoti transporto priemonių, važiuojančių keliu, iš dešinės.

Kai juosta atskirta brūkšnine linija, vairuotojams leidžiama iš dešinės apvažiuoti kairėje esančias transporto priemones, tačiau tik su sąlyga, kad toks manevras nekels pavojaus kitiems eismo dalyviams.

Kad eismas vyktų sklandžiai, kartais gali būti pageidautina arba būtina, kad transporto priemonės būtų apvažiuojamos iš dešinės naudojantis bendra juosta, kuri yra ir greitėjimo, ir lėtėjimo juosta.

Kai kitos transporto priemonės apvažiuojamos iš dešinės naudojantis greitėjimo ar lėtėjimo juosta, reikia atkreipti dėmesį į:

 • suprastėjusį matomumą (kairėje esančių eismo juostų);
 • greitėjimo ar lėtėjimo juostos ilgį;
 • greičių skirtumą;
 • kitų vairuotojų elgesį prie vairo ir padėtį kelyje. 

✎ Dairymasis

Važiuojant lėtėjimo juosta svarbu būti atidiems.

Labai svarbu kiek galima anksčiau, dar važiuojant tiesiu keliu, įvertinti padėtį lėtėjimo juostoje. 

Artėjant prie lėtėjimo juostos dešinėje, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, dešinį veidrodėlį ir per dešinį petį.

Taip bus lengviau pastebėti iš paskos važiuojančias transporto priemones, kurios taip pat nori sukti į lėtėjimo juostą.

Artėjant prie lėtėjimo juostos kairėje, reikia pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, kairį veidrodėlį ir per kairį petį. Taip bus lengviau pastebėti iš paskos važiuojančias transporto priemones, kurios taip pat nori sukti į lėtėjimo juostą.

Tam, kad būtų galima įsitikinti, jog manevruoti iš tikrųjų saugu, reikia prieš pat pasukant į lėtėjimo juostą dar kartą apsidairyti taip, kaip aprašyta. 

Dirstelėjimas per petį nereiškia ilgo ir dažno žiūrėjimo, nes taip galima lengvai iškrypti iš važiavimo trajektorijos. Be to, bus sunku pastebėti, kas vyksta prieš automobilį. 

Jeigu norima išvažiuoti į lėtėjimo juostą iš labai lėtai judančio arba stovinčio transporto srauto (pavyzdžiui, automobilių spūsties metu), reikia iš pradžių toje vietoje, kur prasideda lėtėjimo juosta, užmegzti akių kontaktą su kitais vairuotojais, kad jie suprastų ketinimus ir sudarytų sąlygas išvažiuoti. Apie ketinimus taip pat reikia informuoti posūkio signalu. 

✎ Praleidimas

Įsukant į lėtėjimo juostą reikia praleisti juosta jau važiuojančias transporto priemones. 

Ši nuostata gali kelti rūpesčių, kai tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta yra bendra.

Tokiu atveju reikėtų vadovautis taisykle, kad į kelią įvažiuoti bandantys vairuotojai turi praleisti išvažiuojančius iš jo. Tai leis transporto srautui judėti nevaržomai ir sklandžiai. 

Akivaizdu, kad, kai greitėjimo ir lėtėjimo juosta bendra, kyla važiavimo greičių neatitikimo problema. Todėl šiuo atveju ypač svarbu, kad tarp vairuotojų (tiek įvažiuojančių į kelią, tiek iš jo išvažiuojančių) būtų kontaktas. 

✎ Vieta kelyje ir veiksmų vieta

Įvažiuoti į lėtėjimo juostą reikia jos pradžioje. 

Prieš išsukant į lėtėjimo juostą, reikia laiku (likus maždaug 600 m iki jos) persirikiuoti į eismo juostą, kuri ribosis su lėtėjimo juosta. Iš šios padėties, prieš tai atlikus parengiamuosius veiksmus (apsidairius ir įjungus posūkio signalą), įsukama į lėtėjimo juostą.

Apvažiuoti lėtėjimo juostos pradžioje esančią transporto priemonę ir tik tada įsukti į lėtėjimo juostą galima tik tada, kai ta transporto priemonė važiuoja labai lėtai, o lėtėjimo juosta yra pakankamai ilga. 

Iš kelio į lėtėjimą juostą turi būti įsukama sklandžia trajektorija. Reikėtų vengti sukti arti juosta važiuojančios kitos transporto priemonės. 

Draudžiama į lėtėjimo juostą įvažiuoti iš tiesaus kelio iš pradžių įsukant į kelkraštį. 

Jeigu bendroje juostoje, kuri skirta tiek greitėti, tiek lėtėti, yra daug transporto priemonių, gali nutikti taip, kad bus neįmanoma įsukti į lėtėjimo juostą jos pradžioje. Tokiu atveju galima kurį laiką važiuoti tiesiu keliu, kol pasitaikys galimybė įsukti į lėtėjimo juostą (juosta turi būti pakankamai ilga). Reikia vengti sustoti kelyje, kuriuo juda transporto srautas.

Lėtėjimo juosta gali būti sudaryta iš dviejų viena šalia kitos esančių juostų. Juostos pasirinkimas priklauso nuo to, kuria kryptimi ketinama važiuoti, ir eismo intensyvumo. 

✎ Atstumo laikymasis

Įvažiuojant į lėtėjimo juostą, reikia išlaikyti pakankamą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.

Ypač bendroje juostoje, kuri yra tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta, reikia paisyti minimalaus atstumo iki priekyje esančios transporto priemonės. 

Koks turi būti minimalus atstumas, priklauso nuo važiavimo greičio ir priekyje esančios transporto priemonės. 

✎ Greitis

Į lėtėjimo juostą reikia įvažiuoti iš esmės tokiu pat greičiu, kokiu buvo važiuojama tiesiu keliu. 

Įvažiavus į lėtėjimo juostą, važiavimo greitis mažinamas. 

Galima pradėti mažinti greitį dar važiuojant tiesiu keliu, jeigu:

 • lėtėjimo juosta yra per trumpa, kad jos užtektų važiavimo greičiui iki pageidaujamo sumažinti;
 • kitos aplinkybės reikalauja keisti važiavimo greitį;
 • eismo situacija leidžia atleisti greičio pedalą (taupus važiavimas). 

Greitis turi būti mažinamas iš lėto.

Bendroje juostoje, kuri yra tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta, greitis turi būti pasirinktas atsižvelgiant į situaciją. Labai svarbu atsižvelgti į juostos ilgį ir eismo intensyvumą. 

✎ Signalizavimas ir reagavimas į signalus

Posūkį reikia pradėti rodyti laiku, dar važiuojant dešine eismo juosta (iki lėtėjimo juostos likus maždaug 300 m).

Posūkio signalą galima išjungti daugmaž toje vietoje, kur lėtėjimo juosta yra ištisine linija atskirta nuo tiesaus kelio.

Ilgoje bendroje juostoje, kuri yra tiek greitėjimo, tiek lėtėjimo juosta, taip pat daugiau nei iš vienos juostos sudarytoje lėtėjimo juostoje galima posūkio signalą išjungti ir anksčiau. Tam, kad jūsų veiksmai būtų suprantami kitiems eismo dalyviams, gali būti prasminga baigiantis lėtėjimo juostai dar kartą parodyti važiavimo kryptį. 

✎ Greičio mažinimas, stabdymas, sustojimas

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia laiku sumažinti greitį ir, jei reikia, sustoti. 

Negalima be reikalo pristabdyti ar sustoti, jeigu dėl to sukeliamas pavojus ar nepatogumų kitiems eismo dalyviams.

Greitį mažinkite, stabdykite ir sustokite tinkamu būdu, atsižvelgdami į bendrą eismo situaciją. Nestabdykite staigiau ir ilgiau, nei tai būtina.