1.2. Įtaisų valdymas

Tam, kad bet kokiomis sąlygomis visiškai kontroliuotumėte transporto priemonę, turite mokėti gerai ją valdyti.

Dauguma veiksmų su valdymo įtaisais turėtų būti atliekama automatiškai. Vairuotojas turi sugebėti savarankiškai naudoti tam tikrus automobilyje esančius įrenginius, pavyzdžiui, apiplauti priekinį ir galinį stiklą, įjungti arba išjungti galinio stiklo šildymą, langų valytuvus ir apšvietimą. Šie veiksmai neturi sumažinti vairuotojo dėmesio ir kelti pavojų transporto priemonės kontrolei. Vairuotojas turi sugebėti nežiūrėdamas rasti įvairius valdymo įtaisus bei jungiklius ir jais naudotis.

Variklio paleidimas

 • Stovėjimo stabdys turi būti įjungtas.
 • Pavarų dėžės svirtis turi būti neutralioje padėtyje.
 • Prietaisai, vartojantys elektros energiją, turi būti išjungti.
 • Iki galo įminkite sankabos pedalą.
 • Įjunkite degimą (variklio nepaleiskite). Patikrinkite, ar užsidegė visos privalomos lemputės.
 • Pagal transporto priemonės naudojimo instrukciją paleiskite variklį.
 • Patikrinkite prietaisų skydelį (lemputės, matuokliai ir pan.).
 • Patikrinkite stabdžių slėgį (įspauskite stabdžių pedalą).
 • Jeigu variklis dirba, palengva atleiskite sankabos pedalą (ši nuostata netaikoma, jeigu iš karto pradedate važiuoti).

Variklio išjungimas

Jeigu planuojate sustoti ilgesniam laikui (ilgiau nei minutei), aplinkos tausojimo sumetimais:

 • įjunkite stovėjimo stabdį;
 • pavarų dėžės svirtį perjunkite į neutralią padėtį;
 • išjunkite nereikalingus elektros energiją eikvojančius prietaisus;
 • užgesinkite variklį. 

Prieš išlipdami iš transporto priemonės ištraukite ir pasiimkite raktelį (paleidimo kortelę ar pan.). Nepamirškite užrakinti automobilio.

Sankabos, pavarų dėžės ir degalų tiekimo valdymas

Sankaba, pavarų dėžė ir degalų tiekimas turi būti valdomi saugiai ir taisyklingai.

Sankaba

Sankaba sujungia variklį su varomaisiais ratais arba nuo jų atjungia. Ji turi būti naudojama atsargiai, kad jos veikimas būtų sklandus, o dalys ilgiau tarnautų.

Sankabos pedalas turi būti įminamas kairės pėdos priekiu. Nepamirškite, kad sankabos pedalas turi būti įmintas iki galo. Negalima visą laiką laikyti pėdos ant sankabos pedalo, prie jo liestis galima tik tada, kai reikia paspausti.

Kai sankabos pedalas nenaudojamas, pėda neturi būti laikoma virš jo. Pageidautina, kad pėda būtų pastatyta sankabos pedalui iš kairės.

Greitį reguliuoti sankabos pedalu galima tik pajudant iš vietos, lėtai važiuojant ir labai lėtai važiuojant, įjungus atbulinę pavarą.

Kai stabdoma, sankabos pedalas turi būti įmintas prieš pat pradedant varikliui dirbti tuščiąja eiga.

Pavarų dėžė

Kai pavaros perjungiamos tinkamai ir reikiamu metu (tiek greitėjant, tiek lėtėjant), užtikrinamas optimalus variklio jėgos perdavimas varomiesiems ratams. Todėl:

 • nespauskite pavarų dėžės svirties per stipriai;
 • neperjunginėkite pavarų be reikalo;
 • jeigu važiuojama mažesniu greičiu, nei reikia pagal pasirinktą pavarą, arba jeigu didinant greitį pavara neperjungiama į aukštesnę, gali būti sugadintas variklis;
 • tinkamos pavaros pasirinkimas leidžia optimaliai išnaudoti variklio galią. 

Pavarų dėžės svirtį laikykite laisvai. Kad ir kuria pavara važiuotumėte, negalima viršyti didžiausio ir mažiausio leidžiamo variklio apsukų skaičiaus (nurodyta transporto priemonės naudojimo instrukcijoje). Tai taip pat svarbu aplinkos apsaugos sumetimais. Kol variklis neįšilęs, jo apsukų skaičius yra labai ribojamas.

Važiavimo pradžia (pajudėjimas iš vietos)

Iki galo įspauskite sankabos pedalą.

Neskubėdami įjunkite pirmą arba atbulinę pavarą.

Didinant degalų tiekimą, turi didėti ir pavaros. Kai pajuntate, kad sankaba suveikė, akimirkai sulaikykite tiek sankabos, tiek greičio pedalą (jei stovėjimo stabdys įjungtas, išjunkite). Sankabos pedalas turi būti atleidžiamas palengva, kartu didinant degalų tiekimą (variklio apsukas).

Perjungimas į aukštesnę pavarą

Vienu judesiu iki galo įspauskite sankabos pedalą, tuo pat metu mažindami degalų tiekimą, o pavarų dėžės svirtį perjunkite į kitą pavarą, po to vėl pradėkite didinti degalų tiekimą.

Pastaba: perjungdami pavaras venkite automobilio sukrėtimo.

Perjungimas į žemesnę pavarą

Mažindami degalų tiekimą, vienu judesiu iki galo įspauskite sankabos pedalą, pavarų dėžės svirtį perjunkite į pageidaujamą pavarą ir parinkite atitinkamą degalų tiekimą.

Kai trumpam stabtelima gatvėje (pavyzdžiui, prie šviesoforo), reikia, vos tik automobilis sustoja, perjungti pavarų dėžės svirtį į pirmą pavarą. Sankabos pedalas lieka įspaustas.

Jeigu sustojama ilgesniam laikui, pavarų dėžės svirtis turi būti perjungta į neutralią padėtį. Sankabos pedalas atleidžiamas. Jei reikia, įjungiamas stovėjimo stabdys.

Degalų tiekimas

Greičio pedalu (netiesiogiai) reguliuojamas į variklį perduodamų degalų kiekis ir atitinkamai variklio apsukų skaičius. Priklausomai nuo pasirinktos pavaros nustatomas automobilio greitis ir variklio trauka.

Greičio pedalas spaudžiamas dešine pėda. Jeigu kulnas tvirtai remsis į automobilio dugną, tai leis užtikrinti tinkamą greičio valdymą. Reikia vengti staigaus greičio pedalo spaudimo ir atleidimo (sukrėtimo).

Stabdžių valdymas

Automobilio stabdžiai turi būti valdomi taisyklingai ir naudojami laiku.

Automobilis gali būti stabdomas:

 • mažinant perduodamą degalų kiekį;
 • nuspaudžiant stabdžių pedalą. 

Stabdžių valdymas apima sąmoningą jų naudojimą ir tausojimą. Nuspaudus stabdžių pedalą, taip pat galima perjungti pavarų dėžės svirtį į žemesnę pavarą. Tai padės išvengti sankabos apkrovos stabdant.

Jeigu tenka stabdyti, nepradėkite nuo pavarų perjungimo. Tai nereikalingi veiksmai, dėl kurių papildomai dyla automobilio detalės.

Stabdymo metu venkite ratų blokavimo.

Jeigu sustojote ilgesniam laikui, įjunkite stovėjimo stabdį.

Pagrindinis stabdys

Stabdžių pedalas spaudžiamas dešinės pėdos priekiu.

Stabdymo jėga turi būti kiek galima tolygiau paskirstyta per visą stabdymo kelią.

Jeigu automobilis visiškai sustabdomas, prieš pat jam sustojant reikia taip sumažinti stabdžių slėgį, kad automobilio nekrestelėtų.

Sankabos pedalas įminamas prieš pat sustojant automobiliui.

Stovėjimo stabdys

 • Valdomas ranka arba koja.
 • Naudojamas tik automobiliui stovint. 

Bendros pastabos dėl įtaisų valdymo

Jeigu darant posūkį pasirenkama kita pavara, įspausti sankabos pedalą ir pakeisti pavarą reikia prieš pradedant sukti vairą. Posūkis baigiamas sklandžiai ištiesinant vairą.

Venkite stabdyti posūkio metu.

Jeigu tenka staiga didinti greitį (pavyzdžiui, įsiliejant į eismą), padidinkite degalų perdavimą į variklį ir perjunkite aukštesnę pavarą.

Jeigu aplinkybės leidžia, galima prieš rikiuojantis į lėtėjimo juostą iš anksto sumažinti degalų tiekimą. Tai padeda taupyti degalus. Venkite perjungti žemesnę pavarą, jeigu kelias tiesus ir nėra kliūčių.

Vairuotojo elgesys, padedantis tausoti aplinką ir taupyti energiją

Motorinių transporto priemonių vairuotojai gali prisidėti prie aplinkos tausojimo ir energijos taupymo, jei tik mokės tinkamai elgtis kelyje.

Degalų vartojimas

Sunaudojamų degalų kiekį iš esmės nulemia automobilio būklė, mokėjimas suplanuoti maršrutą ir vairavimo būdas. Todėl:

 • pasirūpinkite, kad slėgis padangose būtų tinkamas;
 • pasirūpinkite tinkamu variklio sureguliavimu;
 • važiuokite pasirinkę tinkamą pavarą;
 • venkite staigiai stabdyti;
 • stenkitės visada važiuoti tolygiu greičiu;
 • jeigu greitis pastovus, stenkitės važiuoti aukščiausia pavara;
 • stenkitės automobilio greitį reguliuoti keisdami perduodamą degalų kiekį, o ne naudodami stabdžius;
 • venkite perjungti pavarą į žemesnę nuosekliai jungdami visas pavaras;
 • be reikalo nevažinėkite su kroviniu ar atvirais langais (dėl to smarkiai išauga degalų suvartojimas);
 • išjunkite nereikalingus elektros prietaisus (pavyzdžiui, oro kondicionierių ar galinio lango šildymą);
 • naudokitės autopilotu (padeda taupyti degalus). 

Važiuojant didesniu greičiu, suvartojama daugiau degalų, todėl išmetama atitinkamai daugiau kenksmingųjų medžiagų.

Apšvietimo ir aparatūros valdymas

Kalbant apie apšvietimo įtaisų ir elektros prietaisų naudojimą, galioja tokios bendrosios tai
syklės:

 • apšvietimas ir aparatūra reguliuojami tinkamu būdu;
 • apšvietimo ir aparatūros naudojimas neturi sumažinti vairuojant dėmesingumo į tai, kas vyksta kelyje;
 • apšvietimas ir aparatūra neturi būti valdomi ilgiau, nei tai reikalinga. 

Čia kalbama apie tinkamą apšvietimo pasirinkimą ir automobilyje esančios (pagalbinės) aparatūros naudojimą. Pavyzdžiui:

 • langų plovimas;
 • garso signalas;
 • langų valytuvai;
 • galinio lango šildymas;
 • transporto priemonės vidaus šildymas.

Svarbu, kad vairuotojas būtų susipažinęs su automobilio vidumi, prietaisų skydelio suskirstymu ir įvairių valdymo įtaisų funkcijomis.

Važiavimas naktį ir esant labai blogam matomumui

Teisės aktuose nustatytu paros metu ar esant kitoms atitinkamoms aplinkybėms, kai matomumas ypač pablogėja, reikia pasirinkti tinkamą apšvietimą.

Iš esmės visada važinėjama su įjungtais artimųjų šviesų žibintais.

Tolimųjų šviesų žibintai gali būti jungiami tik naktį, taip pat jie gali būti naudingi, kai matomumas sumažėja dėl pasirinkto važiavimo greičio.

Tolimųjų šviesų žibintai turi netrukdyti kitiems eismo dalyviams.

Matomumas gali stipriai pablogėti dėl:

 • rūko;
 • snygio;
 • lietaus;
 • akinančios saulės šviesos;
 • važiavimo tuneliu, kuriame nepakanka dienos šviesos;
 • važiavimo keliu, kurį dėl aukštų medžių prastai apšviečia saulė. 

Be to, žibintai įjungiami ne tik tam, kad vairuotojas geriau matytų, bet ir tam, kad būtų geriau matomas jo paties automobilis!

Tuneliuose visada važiuojama tik su įjungtais artimųjų šviesų žibintais.

Stovintys ir lėtai važiuojantys automobiliai reikalauja papildomo dėmesio.

Prasilenkiant su kitu automobiliu geriau nežiūrėti į jo žibintų šviesas, kad šios netyčia neapakintų.

Orientuotis kelyje padeda pakelės stulpeliai ir ženklinimo linijos.

Transporto priemonės valdymas

Čia kalbama apie bendrą transporto priemonės valdymą. Vairuotojas, atlikdamas įvairius veiksmus, visiškai ir savarankiškai kontroliuoja transporto priemonę.

Įtaisų valdymo veiksmai derinami su žvalgymusi ir reikalauja atitinkamai valdyti vairą. Būtina laiku atpažinti eismo ar kelio situaciją, reaguoti ir pagal tai tinkamai valdyti transporto priemonę.

Transporto priemonės pobūdis ir būklė

Tam, kad vairuotojas galėtų tinkamai valdyti transporto priemonę, reikia, kad jis būtų susipažinęs su transporto priemone. Automobilio svorio centro vieta iš esmės nulemia važiavimo stabilumą, vairavimo būdą ir elgesį posūkiuose.

Transporto priemonės važiavimas kelyje gali priklausyti ir nuo jos būklės. Taip pat įtakos turi keleivių skaičius, vežamas krovinys ir jo pakrovimo būdas. Naudinga žinoti transporto priemonės matmenis, taip pat kurie automobilio ratai yra varantieji.

Slydimo pavojus

Automobilis pradeda slysti, kai tarp padangų ir kelio dangos nebelieka sankibos. Tai gali įvykti dėl:

 • staigaus ir šiurkštaus stabdymo;
 • kelio pasvirimo, šlaitų, šoninio vėjo;
 • per greito sankabos atleidimo;
 • per staigaus greičio didinimo;
 • šiurkštaus vairavimo;
 • per staigaus posūkio;
 • padangų rūšies ir būklės.

Automobilis taip pat gali pradėti slysti dėl kelio dangos rūšies ir būklės arba staigaus jos pasikeitimo. 

Kai kyla slydimo pavojus, turi būti atitinkamai derinamas transporto priemonės valdymas. Šiame vairuotojo vadove nerašoma, ką daryti, kai automobilis pradeda slysti.

Vairo valdymas

Vairą reikia valdyti nuolat. Kitų įtaisų valdymo metu, taip pat įjungiant arba išjungiant įvairius pagalbinius prietaisus, vairu turi būti palaikoma reikiama automobilio važiavimo kryptis.

Vairuotojas turi stengtis išlaikyti važiavimą pageidaujama trajektorija kuo mažiau sukiodamas (nereikalingai ir šiurkščiai) vairą, taip pat atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytą kelio dalių naudojimą. Žvalgymasis, kitas vairuotojo elgesys ir veiksmai neturi neigiamai veikti transporto priemonės valdymo.